Onderzoek

Online Diagnostiek

Veel websites bieden u online gratis diagnostiek aan. Zie bijvoorbeeld de gratis 1,2,3 test. Echter deze gratis testen kunt u doorgaans niet gebruiken als bewijsmiddel bij instanties. Ze zijn namelijk niet goedgekeurd door de commissie die alle testen in Nederland beoordeeld. Zie COTAN. Onder meer wat betreft de mate van betrouwbaarheid. Bedoelde gratis testen zijn bovendien onvoldoende geschikt omdat de validiteit niet goed is. Bovendien kan alleen een deskundige onderzoeker testen interpreteren. En er eveneens een valide rapport over opstellen. Een goedkoop alternatief maar een betrouwbare test,wereldwijd in gebruik, is de Big Five aspects scale van Jordan Petersen. Voor een bedrag van 10$ krijgt u de Big Five sub-schalen ook uitgewerkt.

De sub-schalen geven aan of u een hartelijk of egocentrisch type bent. Of het verschaft u informatie over uw mate van aandacht voor uw eigen gevoelens en uw mate van hulpvaardigheid en zorgzaamheid. Bij mij krijgt u echter 3 persoonlijkheidstesten waaronder de 1,2,3 schalen voor een bedrag van 50 euro uitgewerkt. Durft u het echter niet aan om hulp te vragen dan is het navolgende van belang.

Hulp inschakelen is de beste oplossing.Wist u dan,in verband hiermede, dat bijvoorbeeld bij opvoedproblemen meer dan een kwart van de ouders enkele jaren geleden last had van zorgen over de opvoeding. Zie hiervoor artikel Opvoedproblemen van het NJI. Na hulp voelde men zich meer competent als opvoeder. Dat is ook gebleken uit de behandelresultaten van Nederlanders die zijn behandeld vanwege persoonlijkheidsproblematiek door vrij gevestigde psychologen. Namelijk een percentage van twee derde voelde zich beter of was hersteld na de behandeling.

Bevoegdheid

Ik heb als psycholoog en tevens orthopedagoog de bevoegdheid om onderzoek en/of behandeling voor het hele gezin te doen. Zodoende kunt u bij mij onder meer terecht in verband met diagnostiek aangaande uw persoonlijkheid. Of onderzoek ten behoeve van uw kind. Of diagnostiek in verband met uw karakter en uw gedragspatroon. Evenals een onderzoek naar uw sterke en zwakke kanten als opvoeder.

De afgelopen jaren heb ik een uitgebreid pakket aan diagnostiek kunnen opbouwen. Zodoende beschik ik over een groot aantal valide en betrouwbare testen. Ze zijn wetenschappelijk getest en genormeerd. Vandaar dat deze testen  uitermate geschikt zijn voor u. Voor uw kinderen en andere volwassenen. Daarnaast beschik ik dus over de vereiste deskundigheid als onderzoeker. Op grond hiervan kan ik diverse onderzoeken voor u verrichten. Veel gebruikte onderzoeken zijn:

  • Beroepskeuze test.
  • Persoonlijkheidsonderzoek.
  • Gezins-en relatieproblematiek.
  • Opvoedingsonderzoek.
  • Sociaal-emotionele/ morele ontwikkeling kinderen.
  • Gedragsonderzoek bij kinderen.
  • Second-opinion.

Beroepskeuze onderzoek

Online vult u de tests in die ik u toestuur. Ik gebruik vaak een interesse vragenlijst. Zoals de Amsterdamse Beroepen Interesse Vragenlijst(ABIV). Ook gebruik ik tests op welke wijze u problemen doorgaans oplost. Daarnaast neem ik capaciteitentests af. Al deze tests zullen worden afgestemd op uw specifieke vaardigheden en uw opleidingsniveau. Soms is het noodzakelijk om uw intelligentie tevens te onderzoeken.Dit om te weten te kunnen komen welke tests door u gedaan kunnen worden. Mijn  onderzoeksopzet en mijn aanpak moet uw helpen een baan te vinden die bij u past. Met name een baan waar vraag naar is.

Persoonlijkheidsonderzoek:

Hiervoor worden maximaal 3 zeer valide en betrouwbare vragenlijsten gebruikt. Doorgaans is de NPV, de MMPI-2 en de NEO-PI-R big five test een goede combinatie. Daarna wordt er aan de hand van de resultaten gekeken naar overeenkomsten tussen deze testresultaten. Dit omdat hierdoor een duidelijk en consistent profiel over uw persoonlijkheid wordt verkregen. Specifieke testen zoals gedragstesten, trauma en/of klachtenlijsten worden eventueel aanvullend gebruikt. Dit afhankelijk van uw individuele problemen bij uw aanmelding.

Gezinsonderzoek/relationele problematiek:

Met behulp van diverse gezinstesten wordt er een gezinsanamnese gemaakt. Dit laatste houdt in dat de onderlinge relaties worden beschreven. Of de stressfactoren in uw gezin en het gezinsklimaat. Tevens worden mogelijke onderlinge spanningen en verschillen tussen de gezinsleden onderzocht. Vaak leiden die er toe dat uw gezinsgebeuren onvoldoende in balans is. Eveneens wordt de draagkracht en draaglast van de ouders en opvoeders onderzocht. Dit met behulp onder meer van de Nijmeegse Ouderlijke  Stress Index vragenlijst(NOSI)

Second-opinion

Een second opinion bestaat uit een aantal gesprekken of onderzoeken. Hierbij wordt op indicatie aanvullend onderzoek verricht. Zoals onder meer een persoonlijkheidsonderzoek. Mijn bevindingen worden in de vorm van een uitgebreid verslag vastgelegd. En vervolgens aan u en- indien u daar mee instemt- aan uw verwijzer  ter hand gesteld en besproken.

Opvoedingsonderzoek

In het kader van de gedwongen of ambulante hulpverlening  wil men soms de opvoedingsstijl van u te weten komen. Ouders moeten dan vaak aantonen of zij over voldoende pedagogische vaardigheden beschikken.  Hiervoor kunt u bij mij terecht voor een objectief advies. De oorzaken van opvoedingsproblemen zijn vaak divers. Het gedrag van uw kind kan een reactie zijn op de opvoeder-kind relatie. Dit kan te maken hebben met uw opvoedingsstijl. Maar het kan ook een gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen. Zoals echtscheiding of gezinsuitbreiding. Of het wordt veroorzaakt door de schoolsituatie. Dit omdat de klas-of schoolsituatie niet goed aansluit bij de vraagstelling van uw kind. Ouders zitten vaak met veel vragen hierover. Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt uit een onderzoek in de regio Rotterdam dat 24% van de onderzochte ouders zich zorgen maakt over de opvoeding

Om uw opvoedingsstijl  te onderzoeken beschik ik over diverse op de opvoedingspraktijk afgestemde opvoedingstests. Dit om uw vaardigheden op objectieve wijze te kunnen meten. Onder meer gebeurt dit door afname van een platentest. Deze opvoedingstest bestaat uit een groot aantal tekeningen gericht op opvoedingssituaties.

Uit uw antwoorden kan dan worden afgeleid wat voor opvoedingsstijl u doorgaans hanteert. Bijvoorbeeld om twee uitersten te nemen.  Een autoritaire opvoedingsstijl(weinig affectie, veel regels en weinig uitleg)of een permissieve opvoedingsstijl(warm, accepterend maar nauwelijks eisen). Ook een koppeling met een onderzoek naar uw karaktertrekken wordt hierbij soms meegenomen.

Zoals beantwoording van de vraag of  u een open of extraverte persoonlijkheid bent? Bent u dit laatste? Dan is dit vaak een waarborg voor een open, warme en stimulerende opvoeding met voldoende grenzen. Allemaal kenmerken van een adequate  autoritatieve opvoeding. Tenslotte kinderen vanaf 9 jaar kunnen bovengenoemde platentest eveneens invullen. Hierdoor kan met behulp van hun resultaten worden opgemaakt hoe zij tegen uw opvoeding aankijken.

Onderzoek gedrag kinderen en jong volwassenen

Onderzoek naar het gedrag bij kinderen is vaak nodig om te kunnen bepalen of er bij hen sprake is van probleemgedrag. Het is belangrijk dat u leert te onderscheiden tussen een ontwikkelingsstoornis versus opvallend gedrag van uw kind. Wat betreft dit laatste is er sprake van gedrag om op te vallen. Of dat er sprake is van imitatiegedrag. Of dat het willen opvallen van uw kind een gevolg is van een bepaalde pedagogische relatie.  Om dit uit te zoeken voeg ik verschillende methoden van informatieverstrekking samen. Zoals een intakegesprek, een observatie en een anamnese. Daarnaast  gebruik ik vaak gedragsvragenlijsten, een temperamentlijst  en diverse andere onderzoeksmiddelen zoals genoemde platenlijst opvoedingsstijl. Dit alles om te kunnen zien op welk  gebied de eventuele gedragsproblematiek zich manifesteert. Of er  kan mogelijk  sprake zijn van verkeerd aangeleerd en bekrachtigd gedrag. Of er is prake van aangeboren problematiek.

Onderzoek sociaal-emotionele en morele ontwikkeling

U als ouder wil doorgaans de wikkeling van uw kind weten. Of er bij uw kind sprake is van een normale gezonde ontwikkeling. Of dat er wellicht sprake is van achterstand. Ik onderzoek dan vaak de sociaal-emotionele of de morele ontwikkeling. Of deze ontwikkeling namelijk conform de kalenderleeftijd van uw kind is. Vooral ouders die worden geconfronteerd met een kind in puberteit willen vaak advies. Omdat zij te weten willen komen of er bij hun kind eventueel sprake is van scheefgroei. Terwijl  pubergedrag vaak tot de identiteitsontwikkeling van een kind behoort.

Jongeren in bedoelde leeftijdsgroep of adolescenten hebben vaak de neiging om de negatieve aspecten te sterk te belichten. Dit omdat ze midden in het proces van losmaking van het gezin zitten. Het losmaken van de ouders is namelijk een van de belangrijkste ontwikkelingstaken in de adolescentie. Om duidelijkheid te krijgen over de vraag of er hier sprake is van een normale ontwikkeling of ontwikkelingsachterstand gebruik  ik brede verdiepende diagnostiek. Of andere vragenlijsten zoals de sociaal-emotionele vragenlijst. En wat betreft de morele ontwikkeling(normbesef) bijvoorbeeld de test Leugentjes van Piaget.